Algemene Voorwaarden

Op welk energiemanagement denk- en werkniveau zit u?  Doe de energie test  en Cythemadim geeft antwoorden op actuele vraagstukken!

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DE TOTSTANDKOMING EN DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN DOOR CYTHEMADIM BV.

 

 

1             Artikel 1:       algemeen.

1.1              Cythemadim BV wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als: “de gebruiker”.

1.2              De contractpartij van Cythemadim BV zal in deze Algemene Voorwaarden worden aangeduid als: “de opdrachtgever”.

2             Artikel 2:       toepasselijkheid van de voorwaarden.

2.1              Op alle offertes van de gebruiker en alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en gebruiker zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2              Van de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden, althans een gedeelte daarvan, kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de gebruiker worden afgeweken.

2.3              Bij strijdigheid tussen eventuele door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden prevaleren de Algemene Voorwaarden van de gebruiker.

2.4              De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3             Artikel 3:       offertes.

3.1              Indien door de gebruiker een onderzoeksvoorstel wordt gedaan, geschiedt zulks schriftelijk. Een onderzoeksvoorstel is (tevens) een offerte.

3.2              Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald.

3.3              Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum die voorkomt op de uitgebrachte offertes.

3.4              In een eenmaal verzonden en ontvangen offerte kunnen geen wijzigingen worden aangebracht. Door de opdrachtgever gestelde nadere voorwaarden of aanpassingen zullen, bij acceptatie daarvan door de gebruiker worden gevolgd door een nieuw uit te brengen offerte en door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestiging, waarbij eerder uitgebrachte offerte en door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestiging als vervallen dienen te worden beschouwd.

3.5              De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4             Artikel 4:       overeenkomsten.

4.1              Alle overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door de gebruiker komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door de opdrachtgever aan de gebruiker.

4.2              Wijzigingen in een tot stand gekomen overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien deze schriftelijk tussen de opdrachtgever en de gebruiker zijn overeengekomen.

4.3              Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding en/of te maken kosten, dient (dienen) deze verhoging(en) of verlaging(en) schriftelijk tussen opdrachtgever en gebruiker worden overeengekomen.

4.4              De onder 4.2 en 4.3 hierboven genoemde wijzigingen zijn ondeelbaar. Bij gebreke van overeenstemming over een verhoging of verlaging van de overeengekomen vergoeding en/of te maken kosten blijft de oorspronkelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en gebruiker in zijn geheel van kracht.

4.5              Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Cythemadim op verrekening daarvan onverlet.

4.6              Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5             Artikel 5:       tarieven en kosten.

5.1              De bij de uitvoering van de opdracht ten aanzien van de honorering te hanteren tarieven worden door gebruiker in de offerte en/of opdrachtbevestiging vermeld. Tenzij anders vermeld zijn deze tarieven inclusief reis- en verblijfkosten in Nederland.

5.2              Indien de werkzaamheden van de gebruiker leiden tot het uitbrengen van schriftelijke rapportage worden maximaal 3 exemplaren van de desbetreffende rapportage ter beschikking van de opdrachtgever gesteld. Wanneer de opdrachtgever meerder exemplaren wenst te ontvangen, zullen de hiermee gemoeide kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5.3              Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6             Artikel 6:       betaling.

6.1              Tenzij anders overeengekomen en door de gebruiker schriftelijk bevestigd, vindt betaling door de opdrachtgever plaats binnen 14 dagen na factuurdatum. De factuurdatum geldt als de verzenddatum. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.

6.2              Verzonden facturen worden geacht door de opdrachtgever te zijn ontvangen en zonder protest te zijn behouden, indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum door middel van een aangetekende brief aan de gebruiker heeft gereclameerd naar aanleiding van de betreffende factuur. Het indienen van reclames schort de betalingsverplichting niet op, doch kan bij gegrondbevinding slechts leiden tot gehele of gedeeltelijke restitutie van het betaalde factuurbedrag.

6.3              Bij niet tijdige betaling van een zonder protest behouden factuur is de opdrachtgever gehouden een vertragingsrente van 1% per maand van het openstaande bedrag aan de gebruiker te voldoen, onverminderd het recht van de gebruiker op verdere schadevergoeding. Een gedeelte van een maand wordt voor een gehele maand gerekend.

6.4              Ingebrekestelling van de nalatige partij zal zijn vereist door middel van een aangetekende brief of een deurwaardersexploit. Een uitzondering daarop vormt het bepaalde in artikel 6.1.

6.5              Verrekening is nimmer toegestaan.

6.6              Onverminderd het bepaalde in artikel 6.3 hierboven is de gebruiker bij wanprestatie van de opdrachtgever gerechtigd zowel alle gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten naast de hoofdsom van de opdrachtgever te vorderen.

6.7              De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7             Artikel 7:       ontbinding.

7.1              Onverminderd het bepaalde in artikel 6.4 hierboven wordt bij buitengerechtelijke verklaring ontbonden en zonder dat voorafgaande ingebrekestelling zal zijn vereist, vanaf het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins geheel of gedeeltelijk de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest.

7.2              Door ontbinding van de overeenkomst zullen alle vorderingen van de gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden. Daarnaast behoudt de gebruiker het recht op volledige vergoeding van de schade die de gebruiker door deze ontbinding lijdt of zal lijden.

8             Artikel 8:       aansprakelijkheid.

8.1              De gebruiker is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de gebruiker van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat de gebruiker voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

8.2              Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

8.3              Cythemadim is verplicht om haar aansprakelijkheidsrisico te dekken door een verzekering. Hiervoor sluit zij tenminste een Aansprakelijkheids Verzekering voor Bedrijven.

8.4              De gebruiker en haar personeel is nimmer aansprakelijk voor gevolg en / of indirecte schade zoals, maar niet gelimiteerd tot, bedrijfsschade, niet gerealiseerde winst, niet gerealiseerde besparingen en kapitaalverlies.

9             Artikel 9:       eigendomsvoorbehoud en geheimhoudingsverplichting.

9.1              Alle op een door de gebruiker uitgevoerde opdracht betrekking hebbende auteursrechten zijn zodra en voor zover de opdrachtgever zijn financiële verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, het gezamenlijke eigendom van de gebruiker en de opdrachtgever, met dien verstande, dat de overdracht en/of verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of openbaarmaking van het door de gebruiker geleverde werk of delen daarvan hetzij door de gebruiker, hetzij door de opdrachtgever slechts mogelijk is na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere auteursrechthebbende.

9.2              Het is de opdrachtgever niet toegestaan het door de gebruiker uitgevoerde werk anders te gebruiken dan strikt ten behoeve van zichzelf, behoudens andersluidende schriftelijke instemming van de gebruiker.

9.3              De gebruiker is gehouden zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met haar in het kader van de opdracht verstrekte gegevens met betrekking tot (het bedrijf van) de opdrachtgever.

10          Artikel 10:     geschillen.

10.1          Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en gebruiker, alsmede de précontractuele fase, is Nederlands recht van toepassing.

10.2          Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst of in verband daarmee ontstaan, zijn onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechter van de rechtbank Roermond, behoudens hogere voorzieningen.

11          Artikel 11:     overige voorwaarden.

11.1          Voor zover niet in deze Algemene Voorwaarden is vastgelegd, hanteert gebruiker de gedragslijnen en de voorwaarden zoals deze door de AEC ( algemene associatie van energieconsulenten) en OVEA ( orde van energie adviseurs ) zijn vastgesteld.

11.2          Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden door een gerechtelijke uitspraak ongeldig is verklaard, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

12          Artikel 12:     deponering.

12.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 13041727 en treden in werking op de datum van deponering: 6 juli 2006.

 

Waar kunnen we u mee helpen?

Neem contact op met Cythemadim

Cythemadim B.V.
Burg. Smeetsstraat 33
6096 CH Grathem (Nederland)
Routebeschrijving
    M. +31 (0)6-55772498
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons via social media